• 25 May 2022
  10:00 - 12:00

  Webinar Slovakia: Boosting adaptation to climate change: National and EU level knowledge and tools


  (online)
  Organiser: Covenant of Mayors office

  English below

  ***

  Webinár organizovaný v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ponúka prehľad dostupných poznatkov, usmernení a nástrojov v oblasti adaptácie na národnej úrovni a na úrovni EÚ, ako napríklad klimatické údaje, nástroj na podporu adaptácie miest alebo prípadové štúdie. Na webinári bude predstavené ako sa dostupné informácie využívajú a ktoré medzery v znalostiach je potrebné riešiť na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov EÚ.

  Cieľovou skupinou webinára sú súčasní a potenciálni noví používatelia a poskytovatelia informácií pre Climate-ADAPT na Slovensku, t. j. vládni činitelia s rozhodovacími právomocami, ako aj organizácie, ktoré ich podporujú pri tvorbe, implementácii a hodnotení stratégií, plánov a opatrení na adaptáciu na zmenu klímy na všetkých úrovniach riadenia na Slovensku. Okrem toho sa webinára môžu zúčastniť aj všetci ostatní aktéri zapojení do adaptácie na zmenu klímy na Slovensku (vrátane podnikov a mimovládnych organizácií, odborníkov z praxe a ďalších zainteresovaných občanov).

  Podrobné informácie o webinári, registrácii, kontaktné údaje pre ďalšie otázky, ako aj zásady ochrany osobných údajov nájdete na webovej stránke podujatia v slovenskom alebo anglickom jazyku na stránke Climate-ADAPT.

  ***

  Co-organised with the Ministry of Environment of the Slovak Republic, the webinar offers an overview of available adaptation knowledge, guidance, and tools at national and EU level platforms such as climate data, an urban adaptation support tool, and case studies. The webinar also provides a reflection on how the available information is being used and which knowledge gaps need to be addressed at EU and the country level.

  The target audience of the webinar are current and potential new users and information providers of Climate-ADAPT in Slovakia, i.e., governmental decision-makers as well as the organisations supporting them in the development, implementation, and evaluation of climate change adaptation strategies, plans and actions at all governance levels in Slovakia. Beyond that, all other actors involved in adaptation to climate change in Slovakia are welcome to participate in the webinar (including businesses and non-governmental organisations, practitioners, and other interested citizens).

  For detailed information about the webinar, the registration, contact details for further questions as well as the privacy policy, please visit the event websites in Slovak or English language on Climate-ADAPT.